A zajvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSA

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

  1. december 10-i ülésére előterjeszteni tervezett Javaslat a zajvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSA

 

Tisztelt Választópolgárok, Civil szervezetek Vezetői, Tagjai !

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása és kötelezése alapján Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020.(II.28.) rendeletének 60.§. (4)-(8) bekezdéseiben szabályozza  a helyi önkormányzati rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátásának szabályait.

E szabályozás alapján bocsátjuk társadalmi egyeztetésre a vonatkozó rendelet-tervezetet az indokolással, előzetes hatásvizsgálattal együtt.

Véleményüket elektronikusan  a jegyzo@diosjeno.hu e-mail címre, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal részére  ( 2643 Diósjenő Szabadság út 31.) postai úton vagy személyesen adhatják le 2021. január 07-ig.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a zajvédelem helyi szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadására                             

Előterjesztő:                                     Dr. Nagy Anna jegyző                                  

 

Készítette:                                         Dr. Nagy Anna jegyző, Dr. Hugyecz Renáta aljegyző                              

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel.

 

A döntéshez szükséges többség:       Minősített többség

 

Döntési forma:                                 Rendelet

 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a határozza meg a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait, mely paragrafus c.) pontja hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra: „a települési önkormányzat környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki”

 

Ugyanezen törvény 48.§-a nevesíti az önkormányzatok hatásköreit: (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:

  1. a) a füstködriadó terv,
  2. b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása,

c)a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való közreműködés,

d)területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása,

  1. e) csendes övezet kijelölése, valamint
  2. f) a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása.

A szabályozás lehetőségének biztosítása mellett a jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy a helyi önkormányzatok az általuk alkotott szabályok megsértőivel szemben szankciót alkalmazhassanak.

Az Mötv. 8. §alapján:

(1)A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:

  1. b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

 

Ugyanezen jogszabály 143.§ (4) bekezdése szerint: „Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9.§ (2) bekezdése szerint: Közigazgatási bírságot szab ki a közigazgatási hatósági eljárás során a hatóság, ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet bírság kiszabását írja elő.

A jogszabály 10.§ (3) szerint: Az önkormányzati rendelet alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.

 

Külön jogszabály rendelkezik a zajvédelemmel kapcsolatosan: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Ennek alapján a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartoznak az alábbi tevékenységek végzése során kibocsájtott zajok miatti bírság kiszabása: épületek építése, egyéb építmények építése gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása nagykereskedelem kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) szálláshely szolgáltatás vendéglátás reklám, piackutatás építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6.§-ában foglaltak szerint jegyző -a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében -a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitvatartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló  284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései önmagukban hatáskört biztosítanak a jegyző számára. Ezen jogszabályokban meghatározott feladat és hatáskört nem érinti a jelenlegi rendeletalkotást. Nem a fenti jogszabályokban foglaltakat szabályozzuk újra. Önmagában véve az, hogy a társadalmi viszonyok meghatározott körét országos érvényű jogszabály a szabályozási körébe vonta, nem akadálya az önkormányzati rendeletalkotásnak. A helyi önkormányzatok az Alaptörvényben biztosított jogkörükben, vagy az adott tárgyban rendeletalkotásra vonatkozó általános törvényi felhatalmazás alapján is jogosultak az országos szintű szabályozással nem ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű helyi jogalkotásra. (Kúria 8/2015. számú közigazgatási elvi határozat) A közigazgatási bírság mértéke természetes személyek esetében 200.000Ft-ig nem természetes személyek esetében 2.000.000 Ft-ig terjedhet.

Előzetes hatásvizsgálat

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján.

A rendelet címe: Zajvédelem helyi szabályairól.szóló rendelet

Társadalmi-gazdasági hatása: van. A község belterületén a zajjal járó tevékenységek szabályozását, védelmét írja elő.

Költségvetési hatása: Van. Az önkormányzatnak bevétele származik a kiszabott bírságokból. Környezeti, egészségügyi következményei: A szabályok betartása kapcsán jobb, komfortosabb, egészségesebb környezet alakulhat ki a településen.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége (okok, indokok):

A folyamatosan változó jogszabályi környezet és gyakorlati életben tapasztalt változások miatt vált szükségessé. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a környezet védelmének érdekében szabályozni szükséges a zajjal járó tevékenységek folytatását, így eljárni és intézkedni lehet a település területén azokkal szemben, akik a társadalmi együttélés íratlan szabályait önként betartani nem képesek. A rendelet megalkotásával megvalósulnak a helyben elérni kívánt célok. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -személyi: nincs -szervezeti: nincs -tárgyi: nincs -pénzügyi: nincs

A rendelet-tervezet letöltése