Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Diósjenő Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Diósjenő Község Önkormányzata

óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01. napjától 2026.08.01. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth Lajos út 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 60.§ (1)(2) bek.foglaltak szerinti nevelési feladatok ellátása. Az óvodavezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének időarányos betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Nevelés alapja az óvodai nevelés alapprogramja mellett a környezettudatosságra, az egészséges életmódra, a hazafias nevelés valamint a kultúránkkal, hagyományainkkal való megismertetése az óvodáskorúakkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       szakmai tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       bűntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 3 év pedagógus munkakörben

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       fejlesztő pedagógusi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, – előírt szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány az alkalmazhatóság feltételeinek igazolására( bűntetlen előélet, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állás), pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Székely József Ede nyújt, a 0635525012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Diósjenő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLT/119/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

 •       Személyesen: Hegedűs Barbara, Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elbírálás a Kjt. 20/A §(6) bek. figyelembevételével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Diósjenő Község Honlapja – 2021. március 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítása a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 326/2013. (VIII.30.) korm.rendelet valamint Diósjenő Község Önkormányzata vonatkozó költségvetési rendelete figyelembevételével történik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás eredeti linkje