Óvodai beíratkozás 2022/2023-as nevelési évre

Közlemény

A 2022./2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Diósjenő Község Önkormányzata által fenntartott Aranydió Óvoda-Bölcsőde óvodájába a még nem óvodás gyermekek a 2022/2023. nevelési évre való beíratásának időpontja: 2022. május 10. 8:00 – 16:00 óra és 2022. május 12. 13:00 – 18:00 óra

A beíratás helye: Aranydió Óvoda-Bölcsőde Diósjenő, Kossuth út 13.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a
gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország
területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők
munkáltatói igazolását.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától. (2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

2022. szeptember 1-jétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába
• azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét 2022. augusztus 31.-ig betöltötte,
• az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az alapító okirat szerint az Aranydió Óvoda-Bölcsőde biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kérjük a szülő hozza magával a szakértői véleményt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt. Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az intézmény vezetője elektronikus úton értesítést
küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban és módon gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Diósjenő, 2022. április 10.