Bursa Hungarica 2022.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica 2022.

Diósjenő Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott

a felsőoktatási hallgatók, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Diósjenő területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A „B” típusú pályázatra azok a Diósjenőn állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő papíralapú benyújtásának határideje:

2021. november 5.

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, Ők a meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Diósjenői Polgármesteri Hivatal ügyintézőjéhez (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 8 00 – 12 00 – 13 00 -15 30; szerda: 8 00 – 12 00 – 13 00 -15 30)

egy példányban a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó melléketekkel együtt érvényes.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás jelen pályázati felhívás mellékletét képezi. (a linkekre kattintva a nyomtatványok letölthetők)

Diósjenő Község Önkormányzata