Lakossági felhívás

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, földtulajdonosokat, hogy mihamarabb tegyenek eleget az előírt kötelezettségnek, szem előtt tartva az allergiások fokozott védelmét is.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (XII.30.) rendelet előírásait megszegi.

  1. az ingatlana előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) nem gondoskodik
  2. járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról nem gondoskodik A műtárgynak megfelelő átmérőben, amely nem lehet aránytalanul kisebb, mint a lejtéshez szükséges meder mélység.
  3. belterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok elszállítását elmulasztja.
  4. telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről nem gondoskodik, illetve azzal a szomszédos ingatlanok tulajdonosait károsítja
  5. a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről és annak elszállításáról nem gondoskodik.

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot és a Földhasználók közösségét, hogy fokozottan figyeljenek a parlagfű elleni folyamatos védekezésre!

 

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik megfelelően karbantartják ingatlanjaikat, elősegítve ezáltal az allergiások végelmét!

 

 

Megértésüket Köszönjük!