Szociális célú tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosság!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy Diósjenő Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából.

A belügyminiszter támogató döntést hozott, így Diósjenő Község Önkormányzata 127 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

Diósjenő Község polgármesterének a szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályiról szóló 6/2020. (V. 14.) számú rendelete tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat:

Diósjenő község Önkormányzata a rendeltben foglalt feltételeknek megfelelően a szociális célú tüzelőanyag támogatáson belül szociális célú tűzifa támogatást nyújt.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az a kérelmező, aki 3 vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, és a tűzifa vásárlásáról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét.

Szociális célú tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő Diósjenői lakos jogosult, aki:

  • egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (2020 évben ez: 85.500Ft.)
  • családban élő esetén a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (2020 évben ez: 71.250Ft.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem érkezésének sorrendjében történik.

 A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális célú tűzifa támogatási kérelmeket Diósjenő Község Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el legkésőbb 2021. január 14. napjáig.

A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető és kitöltve, a szükséges mellékleteket csatolva (családban együtt élők jövedelemigazolása) ügyfélfogadási időben (hétfő 8 00 – 1200, 13 00 – 16 00; szerda: 8 00 – 1200, 13 00 – 16 00) leadható, valamint Diósjenő Község Önkormányzat honlapjáról letölthető: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY

A szociális célú tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 31. napja.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A bizottsági döntést követően legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig a polgármester gondoskodik a tűzifa térítésmentes kiszállításáról/házhoz szállításáról, vagy rendelkezésre állást követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. február 15. napjáig.

A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Diósjenő, 2020. szeptember 28.

 

/: Dr. Nagy Anna s.k. :/

jegyző

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány itt letölthető: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY