Óvodai beíratkozás 2022/2023-as nevelési évre

Hírek, Kiemelt, Oktatás, Önkormányzati hírek

Közlemény

A 2022./2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Diósjenő Község Önkormányzata által fenntartott Aranydió Óvoda-Bölcsőde óvodájába a még nem óvodás gyermekek a 2022/2023. nevelési évre való beíratásának időpontja: 2022. május 10. 8:00 – 16:00 óra és 2022. május 12. 13:00 – 18:00 óra

A beíratás helye: Aranydió Óvoda-Bölcsőde Diósjenő, Kossuth út 13.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a
gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország
területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők
munkáltatói igazolását.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától. (2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2022. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell
rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

2022. szeptember 1-jétől a 2022/2023. nevelési évben az óvodába
• azt a gyermeket kell felvenni, aki a 3. életévét 2022. augusztus 31.-ig betöltötte,
• az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az alapító okirat szerint az Aranydió Óvoda-Bölcsőde biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kérjük a szülő hozza magával a szakértői véleményt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az intézményvezető dönt. Az intézményvezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az intézmény vezetője elektronikus úton értesítést
küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban és módon gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Diósjenő, 2022. április 10.

Olvasson tovább!

Zöldhulladék begyűjtése

Tisztelt Lakosság! Diósjenő Község Önkormányzata ismételten gally, és kerti zöldhulladék befogadó akciót hirdet. Diósjenői lakcímkártyát bemutató, vagy üdülőövezeti illetékességet igazoló

Tovább olvasom...

Aktív érdeklődés a Gondosóra Program iránt

Pénteken - hál' Istennek - számos idős lakos élt a lehetőséggel, hogy Glöckl Ferenc alpolgármester segítségét igénybe véve, regisztráljanak

Tovább olvasom...